سرویس یک

B2C-Domestic

رزرو هتل های داخلی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس ندارد

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 99.9 پوند 9،990،000 ریال عضویت

سرویس دو

B2C-International

رزرو هتل های بین المللی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس ندارد

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 749.9 پوند 74،990،000 ریال عضویت

سرویس سه

B2C-Domestic-Online

رزرو هتل های داخلی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 499.9 پوند 49،990،000 ریال عضویت

سرویس چهارم

WHOLESALER-DOMESTIC-ONLINE

رزرو هتل های داخلی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته دارد

سالیانه 999.9 پوند 99،990،000 ریال عضویت

سرویس پنجم

B2C-International-Online

رزرو هتلهای بین المللی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 1490.9 پوند 149،090،000 ریال عضویت

سرویس ششم

Wholesaler-Domestic or International-Online

رزرو هتل های داخلی و خارجی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته دارد

سالیانه 1599.9 پوند 159،990،000 ریال عضویت