سرویس یک

B2B-Domestic

رزرو هتل های داخلی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس ندارد

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 169.9 پوند 16،990،000 ریال عضویت

سرویس دو

B2B-International

رزرو هتل های بین المللی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس ندارد

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 749.9 پوند 74،990،000 ریال عضویت

سرویس سه

B2B-Domestic-Online

رزرو هتل های داخلی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 499.9 پوند 49،990،000 ریال عضویت

سرویس چهارم

WHOLESALER-DOMESTIC-ONLINE

رزرو هتل های داخلی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته دارد

سالیانه 999.9 پوند 99،990،000 ریال عضویت

سرویس پنجم

B2B-International-Online

رزرو هتلهای بین المللی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

سالیانه 1490.9 پوند 149،090،000 ریال عضویت

سرویس ششم

Wholesaler-Domestic or International-Online

رزرو هتل های داخلی و خارجی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته دارد

سالیانه 1599.9 پوند 159،990،000 ریال عضویت

سرویس هفتم

B2B-Domestic-Online + Guaranteed hotels

رزرو هتل های داخلی

داشبورد مدیریت

حسابداری

درگاه پرداخت

وب سرویس

مدیریت آژانسهای مسافرتی وابسته ندارد

مدیریت میزبانی اطلاعات هتلهای اختصاصی

سالیانه 799.9 پوند 79،990،000 ریال عضویت